Oppskytning fyrverkeri

Oppskytning

All bruk av fyrverkeri er regulert av bestemmelser og lover. Det er faktisk ikke slik at det er “fritt fram”, selv på nyttårsaften. Vi har her samlet en del generelle bestemmelser som gjelder hele året for bruk av fyrverkeri. Det er din plikt som bruker å sjekke de lokale bestemmelsene som gjelder på det stedet der du bor. Opplysningene herunder kan kun brukes som en rettesnor. Er du i tvil, ta kontakt med ditt lokale brannvesen..

Bestemmelser som gjelder til nyttårsaften – 31/12

I henhold til § 6-8 i forskrift om brannvern er det i utgangspunktet forbudt å bruke fyrverkeri u­ten spesiell tillatelse fra det lokale brannvesen. I henhold til sedvanerett er det imidlertid tillatt å bruke fyrverkeri f.o.m. kl. 18:00, 31/12 og t.o.m. kl. 02:00, 1/1. For større fyrverkeri i nærheten av tettbebyggelse eller andre brannfarlige omgivelser skal imidlertid ansvarshavende alltid sørge for å ha tillatelse, også nyttårsaften. Politiet skal i henhold til § 5 i politivedtektene gi tillatelse til bruk av fyrverkeri i tettbygde strøk. Regelverket anbefaler også at brukere “velger oppskytningssted med tanke på å unngå uheldige virkninger på dyr og mennesker”.

Bestemmelser som gjelder resten av året

Dersom man ønsker å bruke fyrverkeri utenom tidsrommet spesifisert ovenfor må man sende en søknad til det lokale politi / brannvesen. I vinterhalvåret er brannfaren relativt liten utendørs og det gis tillatelse i de fleste tilfeller. Det kan derimot ikke påregnes å få tillatelse til oppskyting av fyrverkeri i tiden 15. april – 15. september på grunn av brannfaren. Den som bruker fyrverkeri og andre pyrotekniske effekter plikter å bruke dette slik det er forutsatt og slik at det ikke gjør skade på personer eller omgivelser, jf. forskriftens § 2-9, første og andre ledd. Husk at det er den som bruker fyrverkeriet som har ansvaret og kan bli erstatningspliktig dersom noe går galt.

Spesielle bestemmelser for Oslo

Hvor er det forbudt å skyte opp privat fyrverkeri?

Det er forbudt å skyte opp privat fyrverkeri innenfor Ring 2, samt i trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga. Årsaken til dette forbudet er at disse områdene har tettest bebyggelse og flest mennesker ute i gatene. Dersom du påtreffes i disse områdene med privat fyrverkeri vil fyrverkeriet tas av politiet og oppbevares frem til dagen etter. Her er et kart som viser hvor Ring 2 går

Les mer..

Spesielle bestemmelser for Bergen

Nyttårsaften innenfor bompengeringen i sentrum:

Politimesteren og brannsjefen har bestemt at forbudet fortsatt skal opprettholdes nyttårsaften innenfor bompengeringen i sentrum med unntak av fyrverkeri som skytes opp over sjø. (Det siste gjelder ikke for Lille Lungegårdsvann, Vågen og Damsgårdssundet).

Områder som kan være egnet til å benytte fyrverkeri over sjø er promenadeveien langs Store Lungegårdsvann, Jektevikskaien, Nordnespynten og Bontelabo med forbehold om at det kan ligge båter i området. Disse stedene vil det bli plassert ut søppelkontainere. Imidlertid kan mindre markfyrverkeri (klasse II) brukes også innenfor forbudsområdet dersom det ikke er fare for brann eller personskade.

Nyttårsaften ellers i Bergen:

Ellers i Bergen kommune er det tillatt å brenne av fyrverkeri nyttårsaften fra kl. 18.00 til 1. nyttårsdag kl. 02.00 under følgende forutsetninger:

  • Fyrverkeri – uansett klasse – skal ikke avbrennes dersom det kan oppstå fare for brann eller personskade.
  • Større fyrverkeri skal kun avbrennes mot åpent vann, over sjø, snødekket mark eller åpent terreng m.v.

Overtredelse kan straffes med bøter, etter Politilovens §30, jfr. §14, og jfr. politivedtektenes §5 nr. 2. Bergen den 8. desember 2005.

Les mer..

Spesielle bestemmelser for Trondheim

Oppskyting av fyrverkeri er kun tillatt på nyttårsaften utenfor forudssonen. Ellers i året skal det søkes spesielt og i Trondheim kommune er det ikke lov til å skyte opp fyrverkeri uten tillatelse fra Trondheim brann og redningstjeneste og politiet.

Fyrverkeriforbudet

FORBUD I BRUK AV FYRVERKERI KLASSE II OG III I TRONDHEIM KOMMUNE sak 0291/04. 03.08.2004

Formannskapet ber Trondheim brann og redningstjeneste om å forby oppskyting av fyrverkeri klasse II og III innenfor markagrensene.

  • All oppskytning av fyrverkeri klasse II og III i Midtbyen, Bakklandet, Møllenberg, Buran, Lademoen, Rosenborg, Singsaker og Ila er forbudt uten brann- og redningssjefens tillatelse.
  • Selv ved gitt tillatelse skal fyrverkeri ikke avbrennes dersom det kan oppstå fare for brann eller personskade. Berusede personer er ett eksempel på en slik fare.
  • Det forutsettes at det i bedrifter som har tillatelse til handel med eller salg av fyrverkeri finnes lett synlige plakater/oppslag med kart som orienterer om dette forbudet.
  • Slikt forbud gis i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven fra 14. juni 2002, jfr. retningslinjer gitt i Stortingsmelding nr. 41 (2000-2001).

Spesielle bestemmelser for Stavanger

SPESIELLE BESTEMMELSER FOR STAVANGERDet er totalforbud mot bruk av fyrverkeri i Gamle Stavanger, Stavanger sentrum og store deler av Eiganes, Våland og Storhaug. Årsaken er brannfaren i trehusbyen.

Avbrenning av fyrverkeri er forbudt i området avgrenset av Bjergsted, Christen Thranes gate, Seehusens gate, Stokkaveien, Holbergs gate, Madlaveien, Tjodolvs gate, Johan Thorsens gate, Hillevågsvatnet, Paradis, Avaldsnesgata til Spilderhaugvigå og Grasholmen. Stavanger kommune oppfordrer til at fyrverkeri brukes i åpne områder og mot sjø eller vann. Egnete områder er Byhaugen, Varden, Vålandstårnet, høyden bak Auglend skole, vanntårnet på Buøy og Kverntorget.

Disse stedene vil det også bli plassert ut søppelcontainere for fyrverkeriavfall.

Fyrverkeri er flott, men kan være farlig. Vær forsiktig!

Spesielle bestemmelser for Fredrikstad

Bruk av fyrverkerisaker, unntatt på anviste steder, er som tidligere ikke tillatt i følgende områder:

Apenesfjellet

Utskyting er tillatt fra Tollbodplassen.

Cicignon

begrenset av Glomma, Vesterelva, J.N.Jacobsensgate og jernbanen. Utskyting er tillatt fra Tollbodplassen.

Holmen/Trosvikberget/St.Hansfjellet

begrenset av Vesterelva, Floa, jernbanen og Glemmengata/Farmannsgate. Utskyting er tillatt fra p-plassen ved Trosvikstranda, grusbanen ved Stadion, grusbanen v/Floaveien og p-plassen på Steffensjordet.

Nabbetorp

begrenset av Edv. Eriksensgate, Glomma, Lundheimveien og Enggata. Utskyting er tillatt fra gangveien syd i Enggata ved “dammene” og langs Paul Rønnsgate ved grøntarealene.

Sorgenfri

ved Galtungveien, Sorgenfrigata, Saggata og Bruksgata. Utskyting er tillatt fra gruset plass nordøst i Bruksgata.

Gamlebyen/Vaterland/Øra 

Forbudet gjelder innenfor vollene i Gamlebyen og industriområdene på Øra og er for øvrig begrenset av Habornveien, Fru Ingersgate, Jens Langsgate og Skippergata. Utskyting i organiserte former tillates ut mot Glomma ved Gamlebyen og Vaterland fergesteder.

Ved sterk vind i ugunstig retning vil det også bli totalforbud mot oppskyting fra fergestedet i Gamlebyen. Det vil i såfall bli satt oppslag om dette på strategiske steder i Gamlebyen.

Brannvesenet vil patruljere i områdene.

Spesielle bestemmelser for Kristiansand

I Kristiansand er det lov å bruke fyrverkeri på nyttårsaften mellom kl. 18.00 – 02.00. Det er forbudt å bruke fyrverkeri inne i Kvadraturen ( begrenset av Vestre Strandgate – Tordenskjolds gate – Elvegata – Østre Strandgate), men mot sjøen og elva kan fyrverkeri brukes når vanlige aktsomhetskrav oppfylles.

Les mer..

Spesielle bestemmelser for Drammen

Forbud mot bruk av fyrverkeri på Bragernes torg

Overtredelse kan straffes med bøter.

Forbud mot bruk av fyrverkeri på Bragernes torg

I henhold til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26.06.02 § 2-9, jamfør politivedtektene § 5, er det forbudt med oppsetting av raketter, avbrenning av større mengder fyrverkeri, illuminasjon med fakler og lignende i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet. Overtredelse kan straffes med bøter. Det er derimot gitt generell tillatelse til bruk av fyrverkeri nyttårsaften fra klokka 18.00 til 1. nyttårsdag klokka 02.00, med unntak av Bragernes torg, under følgende forutsetninger:

  • Fyrverkeri, uansett klasse, skal ikke avfyres dersom det kan oppstå fare for brann eller personskade.
  • Større fyrverkeri skal kun avfyres mot åpent vann, snødekket mark eller åpent terreng m.v..

Fyrverkerivettreglene finnes på www.drbv.no (Forebyggende avdeling), Drammen, 22. desember 2005