Raketter er forbudt
– fyrverkeri er tillatt

Fra og med 1. januar 2008 innførte Justis- og politidepartementet et forbud mot raketter med styrepinne i klasse II og III., og pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy.

Dette forbudet omfatter KUN de to spesifikke artikkelgruppene nevnt ovenfor – alle andre fyrverkerityper som: effektbatterier, airbombs, fontener, romerlys, stjerneskudd etc. er fortsatt tillatt.

Forbudet har ført til en betydelig nedgang i skadetallene. DSB fører statistikk over alle ulykker forbundet med bruk av fyrverkeri, som viser skadetall for årene før og etter forbudet. Av denne kan man lese at personskader har hatt en nedgang på ca. 50% og at branner, branntilløp og andre materielle skader har hatt en nedgang på ca. 75%. Den detaljerte statistikken kan leses på: http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/Fyrverkeri-og-pyroteknikk/Ulykker-og-hendelser/

Bransjen gleder seg over den positive utviklingen og håper at publikum tar fyrverkeri på alvor fremover, for å unngå at myndighetene strammer inn bruken av fyrverkeri ytterligere ved å forby andre kategorier eller artikkelgrupper.

Skader relatert til fyrverkeri skyldes i de fleste tilfeller feil bruk, og ikke minst ”modifisering”, noe vi fraråder på det sterkeste, da enkelte kruttblandinger kan antennes av statisk elektrisitet når det tas ut av sine kontrollerte former og nøye kontrollerte mengder overskrides.

FEIR MED MÅTE – FYRVERKERI ER EKSPLOSIVER, IKKE LEKETØY!!!

Med vennlig hilsen ­

Svea Fyrverkerier AS
Anders Sture
- Daglig leder -

Bakgrunn

Forbud mot fyrverkeriraketter fra nyttår 2008/2009

Hvert år blir mange skadet av fyrverkeri. Nyttår 2007 økte skadetallene. Raketter er oppgitt som årsak i 68 prosent av skadetilfellene. For å hindre skader på helse og materielle verdier, blir det nå forbud mot raketter med styrepinne. I tillegg blir det forbud mot fyrverkeri som ser ut som leketøy.

Som tidligere varslet, blir det ikke lenger lov å selge eller bruke slikt fyrverkeri. Annet fyrverkeri vil fortsatt være lovlig, som for eksempel effektbatterier, fontener med mer, fordi disse anses tryggere i bruk enn raketter med styrepinne. De nødvendige forskriftsendringene er vedtatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Forbudene omfatter ikke salg til profesjonelle aktører.

I 2006/2007 ble 128 personer registrert skadet. Etter nyttårsfeiringen 2007/2008 ble det registrert 155 personskader.

De fleste skader knyttet til fyrverkeri er overfladiske brannsår, øyeskader og mindre kutt. Men det er også registrert alvorlige øyeskader, sterke forbrenninger og ødelagte hender og fingre. Dødsfall knyttet til fyrverkeri har også forekommet. I tillegg kommer materielle skader, blant annet som følge av branner.

Justisdepartementet vil følge utviklingen over tid, og vurdere om de igangsatte tiltakene er tilstrekkelige for å få ned antallet skader. Forskriften finnes her (Lovdata). http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020626-0922.html

Bakgrunnslinker:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/aktuelt/nyheter/2008/forbud-mot-fyrverkeriraketter-fra-nyttar.html?id=532267

Filer:

Fyrverkeriundersøkelse rapport Norstat 2006 (powerpoint)

Fyrverkeriundersøkelse tabeller (excel)